مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

درخواست استفاده از کافه مطالعه
* تکمیل تمامی فیلدهای ستاره دار الزامی است
نام :*
نام خانوادگی :*
نام پدر :*
کد ملی :*
تاریخ تولد :*
عکس دانش آموز :
محل صدور :*
محل تولد :*
شغل پدر :*
شغل مادر :*
پایه تحصیلی :*
رشته تحصیلی :*
آخرین تراز و رتبه آزمون آزمایشی :
مشاور تحصیلی :
مدرسه محل تحصیل :*
شهر :
آدرس دقیق :*
شماره ثابت :*
شماره همراه داوطلب :*
شماره همراه مادر :*
شماره همراه پدر :*
شماره ارسال پیامک :*
متقاضی استفاده از کافه مطالعه :*به صورت روزانه (5 روز )
شیفت صبح (ساعت 8 الی 14)
شیفت عصر (ساعت 14 الی 20)
تمام وقت ( ساعت 8 الی 20 )
شماره مرجع مبلغ واریزی :
تاریخ و ساعت واریز :
متن تصویر*

کافه مطالعه

درخواست استفاده از کافه مطالعه

* تکمیل تمامی فیلدهای ستاره دار الزامی است
نام :*
نام خانوادگی :*
نام پدر :*
کد ملی :*
تاریخ تولد :*
عکس دانش آموز :
محل صدور :*
محل تولد :*
شغل پدر :*
شغل مادر :*
پایه تحصیلی :*
رشته تحصیلی :*
آخرین تراز و رتبه آزمون آزمایشی :
مشاور تحصیلی :
مدرسه محل تحصیل :*
شهر :
آدرس دقیق :*
شماره ثابت :*
شماره همراه داوطلب :*
شماره همراه مادر :*
شماره همراه پدر :*
شماره ارسال پیامک :*
متقاضی استفاده از کافه مطالعه :*به صورت روزانه (5 روز )
شیفت صبح (ساعت 8 الی 14)
شیفت عصر (ساعت 14 الی 20)
تمام وقت ( ساعت 8 الی 20 )
شماره مرجع مبلغ واریزی :
تاریخ و ساعت واریز :
متن تصویر*