مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

عناوین کارگاه های آموزش خانواده (والدین متوسطه اول و دوم )

* تکمیل تمامی فیلدهای ستاره دار الزامی است
در مسیر اعتماد سازی (رابطه خانواده و مدرسه )
فرزند پروری هوشمند در دنیای مدرن
تربیت بدون فریاد
بلوغ، فرصت ها و تهدیدها
پایان جنگ قدرت والدین - نوجوانان
چالش های تربیتی نوجوان امروزی
مدیریت روابط و آرامش ابدی در خانه
روابط در لبه پرتگاه در ایام کرونا
دوستی ها و گرایش به مدگرایی
من از رفتارهای پر خطر نوجوانم پیشگیری میکنم

محتوای الکترونیکی مهارت های زندگی دبستان